piątek 21.08.2020

WAŻNE!

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Pomimo nowych wytycznych GIS z dnia 2 lipca 2020 dotyczących zmiany ilości dzieci w grupach, nadal obowiązuje praca w reżimie sanitarnym.
Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się we wtorek 1 września 2020 r.
Zebrania organizacyjne dla poszczególnych grup odbędą się na tarasie w ogrodzie przedszkolnym o godz. 16:30 w dniach:
02.09.2020( środa) – Gr. II
03.09.2020(czwartek)- Gr. III
07.09.2020( poniedziałek)- Gr. IV

Ze względu na obostrzenia związane z przepisami reżimu sanitarnego w spotkaniu może uczestniczyć tylko 1 rodzic/ opiekun (bez dziecka).
Obowiązują maseczki ochronne lub przyłbice ,dezynfekcja rąk.

Rodzice dzieci nowoprzyjętych wszelkie informacje uzyskają na dniach adaptacyjnych. (Szczegółowe informacje zostały przesłane na Państwa adresy e-mail podany we wniosku zgłoszeniowym do przedszkola)

W związku z tym, że nie ma podstaw prawnych do zawierania przez dyrektorów miejskich przedszkoli umów cywilno- prawnych z rodzicami, wypełniacie Państwo Kartę Informacyjną – deklarację.
Rodziny wielodzietne wypełniają wniosek o zwolnienie z opłaty i składają go w sekretariacie.
Zwracamy się z prośbą o pobranie ze strony internetowej druku deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021i przesłanie skanu drogą mailową na adres sekretariat.p031@wroclawskaedukacja.pl lub dostarczenie do sekretariatu w godz. 8.00 – 15.00

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU.
PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA.

1. Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
2. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola przez jednego, zdrowego rodzica/opiekuna prawnego bez osób towarzyszących.
3. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko tylko do drzwi wejściowych.
4. Dziecko odbierane jest przy drzwiach przez woźną/wyznaczonego pracownika przedszkola i zaprowadzane do szatni. Z zachowaniem zasady, że w szatni pod opieką pani woźnej może przebywać maksymalnie 2 dzieci.
5. Dzieci w szatni przebierają się pod opieką pracownika obsługi i są przekazywane nauczycielowi na salę.
6. W tym czasie pozostali rodzice z dziećmi oczekują przed wejściem do przedszkola, zachowując dystans społeczny min. 2 m w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów.
7. Nie dopuszcza się do kontaktu między dziećmi w czasie oczekiwania na wejście do przedszkola.
8. Za zachowanie zasad bezpieczeństwa przez dziecko przed wejściem do przedszkola odpowiada rodzic.
9. Od momentu przekroczenia terenu przedszkola należy bezwzględnie trzymać dziecko za rękę.
10. W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka – rodzic dzwoni dzwonkiem – a osoba z obsługi doprowadza do drzwi ubrane dziecko.
11. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka z przedszkola
12. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci w miarę możliwości jak najbardziej minimalizują czas przebywania przed wejściem do placówki.
13. Po odebraniu dziecka należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola.
14. Na terenie placówki zakazuje się tworzenia zgromadzeń osób dorosłych, jak i dzieci przed lub po pobycie w przedszkolu.
15. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów prawnych do szatni i do innych pomieszczeń przedszkolnych.
16. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przyprowadzenia dziecka w swojej osobistej maseczce i rękawiczkach jednorazowych.
17. Dziecko, które ukończyło 4 lata do przedszkola przychodzi we własnej maseczce, ale w placówce przebywa bez maseczki – rodzice/opiekunowie prawni zapewniają swojemu dziecku (jeśli ukończyło 4. rok życia) indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
18. Maseczki do zakrywania twarzy rodzice zabierają do domu i przynoszą w momencie odbierania dziecka z przedszkola – maseczka dziecka nie może pozostać na terenie placówki. Maseczka pozostawiona na terenie przedszkola zostanie usunięta przez pracowników obsługi.
19. Dzieci będą przyjmowane do przedszkola wyłącznie do godziny 8:30 – po tej godzinie nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w danym dniu w przedszkolu.
20. Dziecku przed przyjęciem do placówki zostanie zmierzona temperatura przy użyciu termometru bezdotykowego. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

Rodzicu :
 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia oraz pozostaw aktualne dane kontaktowe, które umożliwią szybki kontakt.

 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 Najpóźniej w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka dostarcz obowiązujące dokumenty (do pobrania na stronie internetowej przedszkola):
-Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
-Deklarację pobytu dziecka
-Zgoda na pomiar temperatury – oświadczenie

‹ wstecz