Deklaracja dostępności

Raport o dostępności P31

Przedszkole Publiczne nr 31 im. Janiny Porazińskiej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkole31wroc.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • Pliki PDF nie mają prawidłowej budowy, np. brak spisów treści i nagłówków. Może w niektórych przypadkach utrudniać poruszanie się po dużych dokumentach
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów itp.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 28.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Hejda- Pawlak,

e-mail:  sekretariat.p031@wroclawskaedukacja.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 7986783 w.101

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola nr 31 im. Janiny Porazińskiej we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Kolbuszowskiej 6 we Wrocławiu nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. W najbliższych latach jest planowany remont dostosowujący budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Budynek 

Do budynku prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Budynek składa się z dwóch kondygnacji bez windy osobowej. 

Wejście główne 

Drzwi wejściowe główne są częściowo przeszklone otwierane na zewnątrz budynku.

Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. 

Gabinet Dyrektora  

Gabinet znajduje się na parterze po prawej stronie w holu głównym. 

 

Obsługa osób słabosłyszących 

Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących

 

Pomieszczenia sanitarne 

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Miejsca parkingowe 

Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Dostosowania 

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne. 

Posadzki antypoślizgowe – niedostępne. 

Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne. 

Schody 

Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się po przeciwległych stronach budynku. Schody wyposażone są w jednostronne  poręcze. 

Dojazd 

Budynek przedszkola, mieści się przy ul. Kolbuszowskiej 6.

Najbliższy przystanek autobusowy (Pretficza) znajdują się w odległości 450 m:

 linia A, 125,325  

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.